Lietošanas noteikumi un distances līgums

Mūsu mājas lapas Opus.lv lietošanas noteikumi ir saistoši katram lietotājam, kurš izmantos mūsu mājaslapā esošos pakalpojumus.

1. Reģistrācija

 • 1.1.Lai varētu veiksmīgi darboties mūsu mājas lapā, Jums jāizveido savs lietotāja konts, kas kalpos kā likumīga vienošanās starp lietotāju un Opus. Reģistrējoties Jums nevajadzēs no jauna ievadīt personas datus, lai veiktu nākamo pasūtījumu. Piekrītot kļūt par Opus lietotāju, Jums jānorāda eksistējoša e-pasta adrese un jāizveido parole. Ievadot šo paroli, Jūs uzņematies atbildību par paroles sarežģītības pakāpi un konfidencionalitāti. Mēs garantējam Jūsu informācijas saglabāšanu un neizplatīšanu trešajām personām.

2. Konfidencionalitāte

Mūsu mājas lapa Opus lieto un uzglabā Jūsu personīgo informāciju šādiem mērķiem:

 • 2.1. lai administrētu saistības pret savu klientu, piemēram, pasūtījuma apstrāde, izpilde un piegādes nodrosināšana
 • 2.2. lai risinātu radušos jautājumus pasūtījumu izpildes laikā
 • 2.3. lai veiktu pārdošanas analīzi ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti un izstrādātu jaunus produktus.
 • 2.4. Iepērkoties SIA Areatech interneta veikalā Opus.lv, Jūs brīvprātīgi nododiet savus datus: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs SIA Areatech rīcībā Jūsu pasūtījuma apstrādei. Ar šo apstiprinām, ka Jūsu personas dati, kuri reģistrējoties vai iepērkoties mūsu interneta veikalā, ir nonākuši mūsu rīcībā, ir pilnībā aizsargāti, tiem nevar piekļūt trešās personas, tie netiek tiražēti, pārdoti vai kā citādi nodoti tālāk. Jūsu dati tiek apstrādāti, uzglabāti un izmantoti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Ja jūs vēlaties mainīt vai apskatīt savu profila informāciju, kuru Jūs mums norādījāt reģistrējoties, to varat izdarīt jebkurā laikā savā Opus kontā.

3.1. Autortiesības

 • 3.1. Mēs izmantosim Jūsu fotogrāfijas tikai un vienīgi Jūsu pasūtījumu izpildes mērķiem. Opus nenes nekādu atbildību par Jūsu atnesto failu likumību. Mājas lapas lietotājs bez autoru rakstiskas atļaujas nedrīkst pārveidot, kopēt, reproducēt, pārpublicēt, pārsūtīt vai izplatīt jebkāda veida informāciju, kas attiecas uz mājas lapas saturu, tai skaitā arī izstrādāto dizainu un programmas kodu. Mājas lapas lietotājs drīkst izmantot informāciju bez autoru rakstiskas atļaujas tikai gadījumā, kad izmantotā informācija tiks izmantota nekomerciāliem nolūkiem, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normām par autortiesībām: www.likumi.lv.

4. Apmaksa

 • 4.1. Visas cenas mājas lapā ir norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN 21%. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta tikai tad, kad ir apmaksāts mūsu sastādītais rēķins un nauda ir saņemta mūsu kontā. Lai izvairītos no pārpratumiem, maksājuma mērķī obligāti norādīt rēķina nummuru.

5. Piegāde

 • 5.1. Visus produktus, kurus Jūs iegādājaties Opus mājas lapā, varat saņemt veikalā "Merķeļa drukas darbnīca" Merķeļa iela 13, Rīgā, vai arī varat izvēlēties piegādi, kuru nodrošinām, izmantojot piegādes uzņēmumu pakalpojumus.

6. Noteikumu maiņa

 • Opus administrācija patur tiesības jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas noteikumos bez iepriekšēja brīdinājuma. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās ir publicētas mūsu mājas lapā www.opus.lv

Distances līgums

Šis distances līgums, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.pantu (stājas spēkā 28.05.2014) un Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” (stājas spēkā 13.06.2014), tiek noslēgts starp SIA „Areatech”, LR UR vien.reģ.Nr.40003601751, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no vienas puses, un Pircēju – fizisku personu, no otras puses, par saistībām, kas radās Pircējam pasūtot vienu vai vairākas, vienādas vai atšķirīgas Preces, turpmāk tekstā - Prece, par to samaksājot rēķinā norādīto Preces cenu, bet Pārdevējam apstiprinot Preces pasūtījumu un nodrošinot Preces piegādi uz Pircēja norādīto piegādes adresi.

1. Pasūtījuma noformēšanas kārtība

 • Pircējs patstāvīgi noformē Preces pasūtījumu ar interneta palīdzību, pilnībā iepazīstoties ar mājas lapā www.opus.lv izvietoto informāciju par Preci, tajā skaitā ar šā līguma un piegādes nosacījumiem (sadaļa apmaksa un piegāde), un nosūta to Pārdevējam, norādot arī savus personas datus, dzīvesvietas un piegādes adresi, un bankas rekvizītus.
 • Pārdevējs pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas 1 (vienas) darba dienu laikā apstiprina to, elektroniski nosūtot Pircējam piedāvājumu ar izvēlētās Preces raksturojumu un tehniskajiem datiem, cenu (ar un bez PVN), apmaksas un piegādes termiņiem, garantiju un pēcpārdošanas servisa pakalpojumiem, kā arī rēķinu ar visiem nepieciešamajiem Pārdevēja bankas rekvizītiem, lai Pircējs varētu veikt samaksu par pasūtījumu.

2. Preces cena un apmaksas kārtība

 • 2.1. Preces cena ir cena, par kādu Pārdevējs pārdod Preci Pircējam.
 • 2.2. Ja pie attiecīgās Preces ir norādīta tās minimālā cena („sākot no EUR”), kuras apmērs ir atkarīgs no Preces tehniskajiem rādītājiem, tad precīzu Preces cenu Pārdevējs norāda apstiprinājuma piedāvājumā.
 • 2.3. Pircējs pēc vienošanās ar Pārdevēju Preces apmaksu veic Eiro valūtā (EUR), pamatojoties uz Pārdevēja sastādīto rēķinu, uz Pārdevēja norādīto bankas kontu 7 (septiņu) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
 • 2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā.

3. Pasūtījuma izpildes kārtība

 • 3.1.Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu un Pircējs ir veicis pilnu Preces apmaksu.
 • 3.2.Pasūtījuma izpildes termiņš ir atkarīgs no izvēlētās Preces kategorijas, bet ne vairāk kā 1 (vienas) nedēļas no pasūtījuma apstiprināšanas dienas.
 • 3.3.Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam. Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājuma neatņemama sastāvdaļa ir Pārdevēja izdotā pavadzīme ar Pircēja vai tā pilnvarotā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu.
 • 3.3.1.ja pasūtījumā norādītajā piegādes laikā Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis neatrodas iepriekš norādītajā piegādes adresē, Prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā, un atkārtotā piegāde Pircējam ir jāapmaksā saskaņā ar norādītajiem piegādes tarifiem
 • 3.3.2.ja Pārdevējs ir veicis divus atkārtotus piegādes Pasūtījumus uz Pircēja norādīto adresi iepriekš norādītajā laikā, bet Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav bijis sastopams norādītajā adresē un laikā, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par izpildītām. Pārdevējam ir tiesības atteikt turpmākas piegādes iespējas, un Pircēja pienākums ir pašam ierasties Pārdevēja noliktavā un saņemt Preci.
 • 3.4.Pēc Pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām.
 • 3.5.Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet no Pārdevēja pie Pircēja Preces nodošanas brīdī.

4. Pušu tiesības un pienākumi

4.1.Pārdevējs apņemas

 • 4.1.1pārdot Preci un piegādāt to saskaņā ar pasūtījumu
 • 4.1.2.sniegt pilnīgu informāciju par Preci un tās ražotāju
 • 4.1.3.informēt (arī elektroniski) Pircēju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda pasūtījumu, mainās Preces piegādes termiņi
 • 4.1.4.izskatīt Pircēja pretenzijas saistībā ar Preci, pasūtījuma izpildes termiņiem vai kvalitāti saprātīgā termiņā, par to sniedzot Pircējam savu atbildi pēc būtības
 • 4.1.5.ne vēlāk 30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksāt Pircējam viņa faktiski veikto apmaksu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām
 • 4.1.6.Pircēja pasūtījumā norādīto personisko informāciju, tajā skaitā bankas rekvizītus, izmantot tikai saistībā ar rēķina sastādīšanu par pasūtījuma apmaksu un pasūtījuma izpildi

4.2.Pārdevējam ir tiesības

 • 4.2.1. pēc pasūtījuma saņemšanas neskaidrību gadījumā telefoniski sazināties ar Pircēju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Preci vai Pircēju
 • 4.2.2. neuzsākt pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta noteiktā apmaksa par Pircēja pasūtīto Preci
 • 4.2.3. nepieņemt pretenzijas par Preces neatbilstību un Preces saskaņā ar šā līguma 7.sadaļu, ja Precei ir vizuāli un/vai tehniski bojājumi, kas radušies Pircēja vainas dēļ un kas ierobežo Preces tālāku realizāciju un/vai atdošanu atpakaļ Preces ražotājam
 • 4.2.4. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šā līguma saturu, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Šis nosacījums neattiecas uz tiem pasūtījumiem, kuri ir izpildes procesā. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi šajā mājas lapā

4.3.Pircējas apņemas

 • 4.3.1. noformējot pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto Preci un sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt savas saistības pilnīgā apmērā, neskaidrību gadījumā elektroniski vai telefoniski vēršoties pie Pārdevēja pēc konsultācijas
 • 4.3.2. apmaksāt Preci saskaņā ar pasūtījumā un rēķinā norādīto Preces cenu
 • 4.3.3. pieņemt Preci pasūtījumā norādītajā piegādes termiņā

4.4.Pircējam ir tiesības

 • 4.4.1. saņemt Preci atbilstoši pasūtījumam
 • 4.4.2. saņemt atpakaļ samaksāto naudu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām
 • 4.4.3. Preces garantijas termiņa laikā iesniegt pretenzijas par Preces kvalitāti

5. Preces kvalitāte un garantija

 • 5.1. Pārdevējs ir atbildīgs par kvalitatīvas Preces pārdošanu un piegādi atbilstoši Preces tehniskajai specifikācijai un pasūtījumam
 • 5.2. Puses vienojas, ka Preces garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no dienas, kad Prece ir piegādāta Pircējam un nodota Pircējam lietošanā. Garantija ir spēkā, ja Pircējs ievēro Preces ekspluatācijas noteikumus un lieto Preces atbilstoši tās tehniskajai specifikācijai

6. Pušu atbildība

 • 6.1. Puses par savu saistību izpildi ir pilnībā atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
 • 6.2. Ja šā līguma izpildes laikā kādai no Pusēm rodas kādi nepārvaramas varas šķēršļi, kas nepakļaujas Pušu ietekmei un kontrolei, tad tā Puse, kurai šie šķēršļi traucē, paziņo par to otrai Pusei, lai vienotos par tālāku rīcību

7. Atteikuma tiesības

 • 7.1. Atteikuma tiesības ir Pircēja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot Pārdevējam zaudējuma atlīdzību. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Pircēju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar Preces atdošanu atpakaļ Pārdevējam
 • 7.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli (atteikuma tiesību veidlapa pieejama sadaļā Lietošanas noteikumi) uz adresi: Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050
 • 7.3. Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot Preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs
 • 7.4. Izmantojot tiesības atteikties no Preces, Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu, kā arī par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja tā ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Pretējā gadījumā Pārdevējs patur tiesības Preci nepieņemt atpakaļ
 • 7.5. Pārdevējs pēc atteikuma vēstules un Preces saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksā Pircējam uz Pircēja norādīto bankas kontu to naudas summu, kura par Preci samaksāta. Pretējā gadījumā, ja Pārdevējs nesaņems atteikuma vēstuli un/vai Preci šajā līgumā noteiktajā kārtībā, Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par Preci

8. Strīdu risināšanas kārtība

Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm šā līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Atteikuma veidlapa ir pieejama šeit: